1. من از کسی نمی ترسم که ۱۰,۰۰۰ فن بلد باشه، بلکه از کسی می ترسم که یک فن را ۱۰,۰۰۰ مرتبه تمرین کرده باشه.
    “بروس لی”
  2. اتلاف وقت ، خودکشی واقعی است.
    “یونگ”
  3. شما میانگین ۵ نفری هستید که با آنها درارتباط هستید.
    “جیم ران”