1. مرغ سحر ( محمدرضا شجریان)
  2. هوای گریه ( همایون شجریان)
  3. شبانگاهان (عبدالحسین مختاباد)
  4. بت چین (محمدرضا شجریان)