1. هالو زال (مسعود بختیاری)
  2. شوان (محسن میرزاده)