1. گفت استاد مبر درس از یاد (ایرج میرزا)
  2. گِلی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم (سعدی)
  3. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم (فرخی یزدی)
  4. به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد (فاضل نظری)
  5. همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن (شیخ بهایی)
  6. در کوی محبت به وفایی نرسیدیم (شفیعی کدکنی)