1. رستگاری در شائوشنگ
  2. ماری و مکس
  3. لیست شیندلر
  4. فورست گامپ
  5. پیانیست
  6. کتاب خوان