دسته: خدا

هر آنچه من رو به خدا نزدیک تر میکند
الهی و ربی من لی غیرک